piątek, 23 listopada 2012

BIKER JACKET kurtka stylizowana na motocyklową + motocykl gratis.


Biker jackets can be made of leather, fake leather, suede or actually any other thicker fabric. The one above is made of suede and I fell in love with it. Unfortunatelly it costs a fortune.
Kurtki stylizowane na motocyklowe mogą być zrobione ze skóry, ekoskóry, zamszu, lub właściwie z każdego innego grubszego materiału. Ta na górze jest zrobiona z zamszu i zakochałam się w niej. Niestety kosztuje fortunę.

Basically biker jackets draws attention to upper parts of Your body. They always have a lot of stitches, zippers, buttons and extensive collars. They also reach You hips line, which means, they cannot play a hip covering role. 
W zasadzie kurtki motocyklowe przyciągają uwagę do górnych części ciała. Zawsze mają wiele przeszyć, zamków, guzików i rozłożystych kołnierzy. Zwykle też sięgają najwyżej linii bioder, co oznacza, że nie mogą spełniać roli zakrywającej biodra.

IRO 

Biker jackets are perfect for PEARS, because they make their body looks proportional.
Kurtki motocyklowe są idealne dla GRUSZEK, ponieważ sprawiają, że ich ciało wygląda proporcjonalnie.

Of course HOURGLASS can wear it too - as almost everything;) 
Oczywiście KLEPSYDRA również może je nosić - jak prawie wszystko;)

COLUMN  can wear it with a bottom which balances her proportionions already broadened by a biker jacket. A skirt with a small peplum or tucked skirt would be perfect.
KOLUMNA może je nosić, ale tylko z dołem, który zbalansuje proporcje ciała już poszerzone u góry przez kurtkę motocyklową. Spódnica z małą baskinką lub spódnica bombka byłyby idealne.


CARROT can do the same as COLUMN, but should wear much much more broadening bottom - again, to balance proportions. Another solution is to mix trends and buy a peplum biker jacket like the one below.
MARCHEWKA może zrobić to samo co KOLUMNA, ale musi dopasować o wiele bardziej poszerzający dół - znów, aby wyrównać proporcje. Innym rozwiązaniem  jest połączenie trendów i zakup kurtki motocyklowej z baskinką jak ta poniżej.

APPLES can wear biker jackets, but preferably with long, tucked skirts and a top underneath which is tight under Your bust.
JABŁKO może nosić kurtki motocyklowe, ale najlepiej z długimi, marszczonymi spódnicami i z topem odciętym pod biustem pod spodem.In the end a short thouhgt from the author:) THANK GOD biker jackets do not look like a real biker jacket to ride a motorbike. Any girl looks good wearing them, espacially when they pick those more comfy, textile biker jackets. I would upload a picture of myself wearing it to prove it, but my biker jacket is with my bike, far away waiting for spring;) Instead here is a photo of my bike;)
Na koniec, krótkie rozważania od autora:) DZIĘKI BOGU kurtki stylizowane na motocyklowe nie wyglądają jak prawdziwe kurtki zaprojektowane do jazdy motorem. Żadna dziewczyna nie wygląda w niej dobrze, szczególnie jeśli wybiera tę wygodniejszą, tekstylną. Zamieściłabym zdjęcie siebie w mojej kurtce motocyklowej, żeby to udowodnić, ale niestety jest ona razem z moim motocyklem daleko stąd, czeka na wiosnę;) W zamian zamieszczam zdjęcie mojego motocykla;)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz