poniedziałek, 26 listopada 2012

OUTWEAR TRENDS FOR ALL BODY TYPES


We spent last week exploring the field of outwear trends If You skipped any post, You have a chance to make it up:) Enjoy.
Spędziliśmy ostatni tydzień poszerzając swoją wiedzę na temat trendów na okrycia wierzchnie. Jeśli ominęłaś któryś post, wciąż masz szansę to nadrobić:) 


sobota, 24 listopada 2012

MILITARY COAT Burberry I love you


I'm a big fan of military coats. They are ornamental in its nature and beautiful... Unfortunatelly I'm still looking for a perfect one in a reasonable price, because even if I have Burberry deep in my heart, I don't have spare few thousands in my wallet.
Jestem wielką fanką płaszczy stylizowanych na militarne. Są dekoracyjne same w sobie i piękne... Niestety wciąż szukam tego idealnego w rozsądnej cenie, poniewać nawet jeśli Burberry jest głęboko w moim sercu, nie mam wolnych kilku tysięcy w portfelu.

Let's get to the point, shall we?
Ale przejdźmy do sedna...

Apart form military coats' beauty and chic, they generally shape silhouettes perfectly. Chevrons makes Your shoulders look wider, brass buttons in a double breasted cut draws attention to the centre of a body, big, extensive collars make V neckline, tailoring does its job, flap, sided pockets and flared bottom optically broadens hips.
Abstrahując od piękna i szyku płaszczy militarnych, zwykle ich krój idealnie kształtuje sylwetkę. Pagony optycznie poszerzają ramiona, mosiężne, ułożone dwurzędowo guziki przyciągają uwagę do centralnej części ciała, wielkie, rozłożyste kołnierze układają się w kształt V, taliowanie robi robotę, kieszenie z patkami wszyte z boku i rozkloszowane doły optycznie poszerzają biodra.

That's why...
Dlatego...

HOURGLASS KLEPSYDRA
This cut accentuates Your perfect proportions. The only thing You need to do is pick coats with balanced top and bottom. You don't want Your coat to be optically more broadening either the top or bottom parts, because it would distort proportions of Your body.
Ten krój podkreśla Twoje idealne proporcje. Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, to wybrać płaszcz ze zbalansowaną górą i dołem. Nie chcesz, żeby Twój płaszcz optycznie bardziej poszerzał albo górę albo dół, ponieważ to zaburzy Twoje porporcje.
COLUMN KOLUMNA
You can add yourself some curve by optically broadening both shoulders and hips. You need fit and flare, coats with chevrons or shoulder pads, or double breasted cut like the one below.
Możesz dodać sobie trochę krągłości przez optyczne poszerzenie w tym samym czasie ramion i bioder. Potrzebujesz płaszczy dopasowanych w pasie i rozkloszowanych u dołu z pagonami, poduszkami naramiennymi lub dwurzędowe, takie jak na obrazku poniżej.


CARROT MARCHEWKA
You can balance Your proportions when You pick coats which extensively flared bottoms like the one below.
Możesz wyrównać swoje proporcje wybierając płasz z bardzo rozkloszowanym dołem, jak ten poniżej.


PEAR GRUSZKA
You can balance Your proportions when You pick coats with flared bottoms to cover Your hips and far more optically broadening top. In the case shown in the picture below it's chevrons and shoulder pads.
Możesz wyrównać proporcje wybierając płaszcz z lekko rozkloszowanym dołem, aby zakrywał Twoje biodra i o wiele bardziej optycznie poszerzającą górą. W tym przypadku są to pagony i poduszki naramienne.
Burberry avaliable at Nordstorm

APPLE JABŁKO
Because the narrowest part of Your body is right below Your bust, You need to pick military coats which are tight under You breasts. Choose coats with parts which optically broadren both shoulders and hips, just like COLUMN has to do.
Ponieważ najwęższa część Twojego ciała znajduje się zaraz pod Twoim biustem, potrzebujesz płaszcza, który jest odcięty pod Twoimi piersiami. Wybierz płaszcz, który jednocześnie optycznie poszerza ramiona i biodra, tak samo jak KOLUMNA powinna to zrobić.

It was fun, but we came to the end of the series. Since APPLES didn't get as much advice as other body types did, next post would be about outwear picking for APPLES:)
Zabawa była fajna, ale doszliśmy do końca serii. Ponieważ JABŁKA nie dostały tak dużo rad jak reszta typów sylwetki, następny post będzie o wybieraniu okryć wierzchnich dla JABŁKA:)

See You:*piątek, 23 listopada 2012

BIKER JACKET kurtka stylizowana na motocyklową + motocykl gratis.


Biker jackets can be made of leather, fake leather, suede or actually any other thicker fabric. The one above is made of suede and I fell in love with it. Unfortunatelly it costs a fortune.
Kurtki stylizowane na motocyklowe mogą być zrobione ze skóry, ekoskóry, zamszu, lub właściwie z każdego innego grubszego materiału. Ta na górze jest zrobiona z zamszu i zakochałam się w niej. Niestety kosztuje fortunę.

Basically biker jackets draws attention to upper parts of Your body. They always have a lot of stitches, zippers, buttons and extensive collars. They also reach You hips line, which means, they cannot play a hip covering role. 
W zasadzie kurtki motocyklowe przyciągają uwagę do górnych części ciała. Zawsze mają wiele przeszyć, zamków, guzików i rozłożystych kołnierzy. Zwykle też sięgają najwyżej linii bioder, co oznacza, że nie mogą spełniać roli zakrywającej biodra.

IRO 

Biker jackets are perfect for PEARS, because they make their body looks proportional.
Kurtki motocyklowe są idealne dla GRUSZEK, ponieważ sprawiają, że ich ciało wygląda proporcjonalnie.

Of course HOURGLASS can wear it too - as almost everything;) 
Oczywiście KLEPSYDRA również może je nosić - jak prawie wszystko;)

COLUMN  can wear it with a bottom which balances her proportionions already broadened by a biker jacket. A skirt with a small peplum or tucked skirt would be perfect.
KOLUMNA może je nosić, ale tylko z dołem, który zbalansuje proporcje ciała już poszerzone u góry przez kurtkę motocyklową. Spódnica z małą baskinką lub spódnica bombka byłyby idealne.


CARROT can do the same as COLUMN, but should wear much much more broadening bottom - again, to balance proportions. Another solution is to mix trends and buy a peplum biker jacket like the one below.
MARCHEWKA może zrobić to samo co KOLUMNA, ale musi dopasować o wiele bardziej poszerzający dół - znów, aby wyrównać proporcje. Innym rozwiązaniem  jest połączenie trendów i zakup kurtki motocyklowej z baskinką jak ta poniżej.

APPLES can wear biker jackets, but preferably with long, tucked skirts and a top underneath which is tight under Your bust.
JABŁKO może nosić kurtki motocyklowe, ale najlepiej z długimi, marszczonymi spódnicami i z topem odciętym pod biustem pod spodem.In the end a short thouhgt from the author:) THANK GOD biker jackets do not look like a real biker jacket to ride a motorbike. Any girl looks good wearing them, espacially when they pick those more comfy, textile biker jackets. I would upload a picture of myself wearing it to prove it, but my biker jacket is with my bike, far away waiting for spring;) Instead here is a photo of my bike;)
Na koniec, krótkie rozważania od autora:) DZIĘKI BOGU kurtki stylizowane na motocyklowe nie wyglądają jak prawdziwe kurtki zaprojektowane do jazdy motorem. Żadna dziewczyna nie wygląda w niej dobrze, szczególnie jeśli wybiera tę wygodniejszą, tekstylną. Zamieściłabym zdjęcie siebie w mojej kurtce motocyklowej, żeby to udowodnić, ale niestety jest ona razem z moim motocyklem daleko stąd, czeka na wiosnę;) W zamian zamieszczam zdjęcie mojego motocykla;)czwartek, 22 listopada 2012

PEPLUM COAT Baskinka tylko dla warzyw gruntowych

I personally adore this one:) Acctually it's not THAT expensive (£75.00) and avaliable at 
But before You decide to buy this one or a similar one, please read what's written below.
Osobiście uwielbiam ten płaszcz:) Właściwie nie jest AŻ TAK drogi (£75.00) i dostępny w Miss Selfrigle. Ale zanim zdecydujesz się kupić ten płaszcz bądź podobny, proszę przeczytaj co jest napisane poniżej.

This is going to be the shortest of all post from the series. No matter what kind of peplum you wear, it's always going to optically broaden Your hips. Let's think logically... if my hips are already broad, why would I make it look even broader? And that's why...
To będzie najkrótszy post ze wszystkich w tej serii. Nie ważne jaki rodzaj baskinki nosisz, zawsze będzie optycznie poszerzała Twoje biodra. Pomyślmy logicznie.. jeśli moje biodra są już dość szerokie. dlaczego miałabym je jeszcze bardziej poszerzać optycznie? I dlatego...

2 MOST IMPORTANT RULES: 
2 NAJISTOTNIEJSZE ZASADY:

PEAR GRUSZKA
No!!! Never! Under no circumstances!
Nie!!! Nigdy! Pod żadnym warunkiem!

CARROT MARCHEWKA
Yes! Yes! Yes! That's exactly what You need to wear:)
Tak! Tak! Tak! To jest dokładnie to co powinnaś nosić:)This one is Burberry obviously
Ta jest oczywiście od Burberry
 OASAP

TWO BODY TYPES WHICH  CAN WEAR IT BUT ONLY WITH A TOP, WHICH OPTICALLY BROADENS SHOULDERS.
DWA TYPY SYLWETKI, KTÓRE MOGĄ NOSIĆ BASKINKĘ, ALE TYLKO Z GÓRĄ, KTÓRA ICH OPTYCZNIE POSZERZA.

HOURGLASS KLEPSYDRA 
COLUMN KOLUMNA


And the last but not least...
I ostatni...

APPLE JABŁKO
Unless You are a quite slim APPLE, DONT WEAR IT :/ SORRY, it's not the cut for You (I know that You can fell the most ignored of all body types, but I'm going to compensate it to You soon)
Jeśli nie jesteś w miarę szczupłym JABŁKIEM, NIE NOŚ BASKINKI :/ WYBACZ, to nie jest krój dla Ciebie (Wiem, że możesz się czuć najbardziej ignorowana ze wszystkich typów sylwetki, ale wynagrodzę Ci to niedługo)

Tomorrow: Biker jacket
Jutro: Kurtka motocyklowa

Stay tuned:)środa, 21 listopada 2012

DOWN COATS Puchowe kurtki z czasów dzieciństwa

Big down jackets remind me of my childhood. When it startet to get colder, every kid looked like a fast moving inflated baloon (mainly because those jackets were at least one size bigger than they should have been).
Wielkie puchowe kurtki najbardziej kojarzą mi się z dzieciństwem. Gdy zaczynało się robić zimno, każdy dzieciak wyglądał jak wielki szybko przemieszczający się z miejsca w miejsce nadmuchany balon (ponieważ kurtki zwykle były co najmniej o rozmiar za duże).

Fortunatelly down coats trend today has nothing to do with a big thing in the shades of khaki. In addition they are very warm, which is very important during Polish winters. Here are some rules on how to pick a down coat for Your body type.
Na szczęście moda na kurtki i płaszcze puchowe dziś często nie ma wiele wspólnego z wielkim tworem w kolorze khaki. Do tego są wyjątkowo ciepłe, co jest ważne na polskie zimy. Oto klika zasad doboru tych płaszczy dla różnych typów sylwetek.


HOURGLASS KLEPSYDRA
Pick tailored coats. This effect can be achieved both with a belt or special cut. Your perfect shapes will be accentuated  with a big collar, which is going to create a beutifull V-shape when You open Your coat up to 1/3 or a gathering of the bottom. Pick coats with quilting - it makes a down in the lining behave properly and doesn't make You look wider. Moderate amount of fake fur at the hood won't be a mistake.
Wybieraj płaszcze dopasowane w talii. Ten efekt można uzyskać zarówno paskiem, jak i odpowiednim taliowaniem. Twoje idealne kształty podkreśli też duży kołnierz, który po rozpięciu kurtki do 1/3 będzie się układał w duże V, oraz ściągacz na dole kurtki, która kończy się zaraz za pośladkami. Wybieraj kurtki z przeszyciami - to pozwala puchowi w podszyciu utrzymywać się w ryzach, żeby niepotrzebnie nie poszerzać niektórych części ciała. Umiarkowana ilość futerka przy kapturze nie będzie błędem.
COLUMN KOLUMNA
A belt in a coat like this is a must for You. Pick coats with a big collar or chevron on Your shoulders and pockets with flaps at hip. Avoid gathering at the bottom. Try to pick diagonally quilted coat.
Pasek w takiej kurtce dla Ciebie to podstawa. Wybieraj kurtki z dużym kołnierzem lub pagonami na ramionach i kieszeniami przyszytymi na ukos na biodrach. Unikaj ściągacza na dole. Jeśli wybierasz kurtkę z przeszyciami, staraj się, żeby były ukośne.
PEAR GRUSZKA
A down coat for You should broaden the top of Your silhouette. That's why You should choose coats with big, furry collars, chevrons on shoulders or big ornaments like buttons or zippers in the top parts to draw attention to these sections. Avoid pockets with flaps at Your hip. If You want a globe bottom, make sure it gets wider from Your waist.
Płaszcz puchowy dla Ciebie powinien powiększać górne obszary Twojego ciała, dlatego wybieraj płaszcze z dużymi, puchowymi kapturami, pagonami na ramionach lub ozdobami (guzikami, zamkami) w górnych częściach, aby przykuwały uwagę właśnie tam. Unikaj kieszeni, przyszywanych na wysokości bioder. Jeśli chcesz rozkloszowany płaszcz, zadbaj o to, by zaczynał się rozszerzać już od talii.
CARROT MARCHEWKA
Your task is to optically broaden Your hips, to make them look proportional to Your shoulders. That's why You need to avoid too big collars, unless You wear a coar unzipped up to 1/3. Pick globe bottoms with pockets with flaps at Your hip.
Twoim zadaniem jest optycznie poszerzyć swoje biodra, aby wyglądały proporcjonalnie do Twoich ramion, dlatego unikaj zbyt dużych kołnierzy, chyba, że nosisz płaszcz rozpięty do 1/3. Wybieraj rozkloszowane doły, z kieszeniami z patkami na wysokości bioder.  APPLE JABŁKO
Unfortunatelly down coats are not meant for You:(. If You normally wear a size 12 or bigger, You're going to look like a frankfurter, especially if You pick a quilted coat). If You insist and You normally wear sizes smaller than 12, look at propositions for COLUMN. Remember, to look good, You need to optically broaden Your hips and shoulders and accentuate Your waist.
Niestety kurtki puchowe nie są dla Ciebie:(. Jeśli nosiz rozmiar conajmniej 40, będziesz wyglądała w niej jak serdelek, szczególnie jeśli jest przeszywany. Jeśli jednak bardzo Ci  zależy i normalnie nosisz rozmiar mniejszy niż 40, przypatrz się propozycjom dla KOLUMNY. Pamiętaj, żeby dobrze wyglądać, musisz się starać optycznie poszerzyć biodra i ramiona oraz zaznaczyć talię.


Down coats shown here can be found at 
Płaszcze puchowe przedstawione tutaj można znaleźć na
NORDSTORM  NET-A-PORTER
 
Good Luck:)
Powodzenia:)

wtorek, 20 listopada 2012

OVERSIZED COATS Płaszcz po starszej siostrze... albo bracie

I think this is one of the least adaptable trend for body types. Not to look like a walking duvet and keep Your feminine goddess in wearing this,
Myślę, że to jest jeden z trendów, który najmniej można dostosować do typu sylwetki. Aby nie wyglądać jak chodząca kołdra i utrzymać kobiecą boginię w sobie ubierając to,

which is the latest Maison Martin Margiela collection for H&M, You  need to do Your best... mainly at a gym.
co pochodzi z ostatniej kolekcji Maison Martin Margiela dla H&M, trzeba się bardzo nastarać... głównie na siłowni;/

The aim of oversized clothes is not to accentuate your female curves, I would say, just the opposite, male cut triumphs in the great majority of oversized coats.
Celem za dużych ubrań nie jest akcentowanie kobiecych kształtów, powiedziałabym, że dokładnie na odwrót, męski krój święci triumfy w dużej większości ciuchów oversize (w tym wypadku po starszym bracie).


This time it's more about the size of Your body than the shape of it. That's why I can recommend this trend to EVERY BODY TYPE excluding CARROTS (wide shoulders would make You look like a clothes hanger) 
BUT... only if You're wearing a size 12 or smaller.

Tym razem bardziej chodzi o rozmiar Twojego ciała niż o jego kształt. Dlatego polecam ten trend WSZYSTKIM TYPOM SYLWETKI wyłączając MARCHEWKI (szerokie ramiona spowoduą, że będziesz wyglądała jak wieszak na ubrania)
ALE...tylko jeśli nosisz rozmiar 40 lub mniejszy.


Tomorrow: DOWN COATS Stay Tuned:)
Jutro : PŁASZCZE PUCHOWE Nie regulujcie odbiorników:)

TRENDS FOR WINTER OUTWEAR SERIES - WHAT IS SUITABLE FOR WHOM? Trendy na zimowe okrycie wierzchnie - co dla kogo?


5 basic winter outwear trends for this season are there in every fashion magazine... but which trend is for whom??

For the next 5 days I'm going to give You summaries of  every trend and how to apply it to different body types, starting today with OVERSIZE!!! 
 

W magazynach modowych można znaleźć 5 podstawowych trendów dotyczących okryć wierzchnich w tym sezonie... ale który trend jest dla kogo??

Prze kolejne 5 dni stworzę dla Was podsumowania każdego trendu i zasad jak zastosować go do różnych typów sylwetki - jeden dziennie. Zaczynamy dzisiaj od OVERSIZE!!!

OVERSIZE po starszej siostrze


DOWN COAT płaszcz puchowy


PEPLUM baskinka


BIKER JACKET kurtka motocyklowa


MILITARY COAT styl militarny