czwartek, 13 grudnia 2012

LOTTERY POST NR 1 - A PEPLUM BELT Płaszczko-pasko-baskinka do wygrania!

Although THIS IS NOT a contest task, I couldn't resist the comparison:)

Choć to NIE JEST zadanie konkursowe, nie mogłam się powstrzymać od porównania:)
MAKE YOURSELF OR YOUR GIRLFRIEND, FRIEND, MOTHER, MAID OR LOVER A HANDMADE CHRISTMAS PRESENT!!!

WIN THE PEPLUM BELT!!!
"LIKE" SHUFFLADY ON FACEBOOK AND SHARE THE POST WITH A PRIZE THAT YOU WOULD LIKE TO WIN.

22.12.2012 RIGHT AFTER THE END OF THE WORLD I'M GOING TO GIVE 3 PRESENTS TO 3 PEOPLE. 

More info http://shufflady.blogspot.com/2012/12/christmas-lottery-lottery-loteria.html

LET'S DO IT!!!SPRAW SOBIE, SWOJEJ DZIEWCZYNIE, KOLEŻANCE, MAMIE, POMOCY DOMOWEJ LUB KOCHANCE RĘCZNIE ROBIONY PREZENT ŚWIĄTECZNY!!!

WYGRAJ PASEK-BASKINKĘ!!!
POLUB SHUFFLADY NA FEJSIE I UDOSTĘPNIJ POST, Z NAGRODĄ, KTÓRĄ CHCESZ WYGRAĆ.

22.12.2012, ZARAZ PO KOŃCU ŚWIATA ROZDAM 3 PREZENTY TRZEM OSOBOM.

Więcej informacji http://shufflady.blogspot.com/2012/12/christmas-lottery-lottery-loteria.html
DO DZIEŁA!!!


And here it is how to make this beautiful sea devil peplum belt WHICH OPTICALLY BROADENS HIPS...
Upload and print the pattern from here. To tell You the truth, this is a pattern cut for me, but later, I will tell You how to adapt it to yourself.
Cut from Your fabric 4 crescents and two strips 5cm wide, 140cm long (the length of the strips should be 60cm longer than Your waist circuit). Simply fold the fabric and align the "on fold" edge with folded edge of the fabric... and 4 times like this.

A oto jak zrobić tę przepiękną płaszczkę pasko-baskinkę, KTÓRA OPTYCZNIE POSZERZA BIODRA...

Pobieramy i drukujemy wykrój stąd. To jest w prawdzie wykrój na mnie, ale później napiszę jak dostosować go do siebie.

Wykrawamy z materiału 4 takie półksiężyce i dwa paski o szerokości 5cm i długości 140cm (długość paska powinna być co najmniej 60cm większa nić obwód w talii). Po prostu złóż materiał i przyłóż wykrój do materiału tak, żeby krawędź "on fold" była na zgięciu.. i tak 4 razy.


It's best to take one strip and pin the semicircular edges of 2 crescents to one of the strip edge, starting from the middle to check if they're not too long. They should begin in the middle and end with Your waist circuit. Tie the stip. If the knot reaches the crescents - You have to trim them. It's best to cut evenly from both sides leaving the shape of the crescent. 
Lay two crescents face to face (right sides together) and pin. Start sewing from this corner:)

Najlepiej będzie jeśli teraz weźmiesz jeden pasek i przypniesz półokrągłą krawędź półksiężyca do niego zaczynając od środka, żeby sprawdzić, czy nie są za długie. Powinny zaczynać się przy środku i kończyć tak jak obwód Twojej talii. Zawiąż pasek. Jeśli wiązanie zachodzi na półksiężyc - trzeba go skrócić, najlepiej odcinając po równo z dwóch końców zachowując przy tym zaokrąglony kształt.

Przyłóż prawymi stronami do siebie dwa półksiężyce i przypnij szpilkami. Zaczynamy szyć od tego ooo tutaj rogu.

0,5cm from the edge.
0,5cm od krawędzi, czyli równo z końcem stopki


Sew until You get to the same corner, but at the other side. Secure the seam. If You use such a thick fabric as I do - PU leather, You don't need to, but if not - it's best to glue some fleece to one side of our double creascent. Remember- the shiny side is the one with a glue, so save Your iron and put it on the other side.

Now it's time to trim the curvy edge. Do it as shown in the pictures below, along the seam, but be careful not to cut it through.
Do the same with the other crescent.

Szyjemy tak aż dotrzemy do tego samego rogu, tylko po drugiej stronie. 

Zabezpieczamy szew. Jeśli szyjesz z takiego sztywnego materiału jak ja - eko skóra, to nie musisz, ale jeśli z miękkiego - należałoby teraz przykleić żelazkiem kawałek flizeliny z jednej strony naszego podwójnego półksiężyca. Pamiętaj - ta strona, która się świeci jest z klejem, więc lepiej oszczędź swoje żelazko i prasuj po drugiej stronie.

Teraz czas na przycinanie łuków. Zrób tak jak na zdjęciu wzdłuż całego szwu, ale uważaj, żeby go nie przeciąć.

Powtórz czynności z drugim półksiężycem.

Now turn both crescents right side out.
Teraz obróć obydwa na prawą stronę.

Tam ta ra tam tam tam taaaammm!!!


And again, if You're making a peplum belt out of a soft fabric - it's enough to iron it now, espacially the seams. If You use a thicker fabric, it needs an additional seam veeery close to the edge.

I znów, jeśli robisz baskinko-płaszczkę z miękkiego materiału - wystarczy, żebyś dobrze wyprasował na płasko całość i zaprasował szwy, jeśli z takiego sztywnego jak ekoskóra - potrzebny będzie dodatkowy szew baaardzo blisko krawędzi.

Beautiful!!
Find the middle of both strips and pin. Put one strip right side up, then put one crescent right under the middle on it aligning the raw edge with the strip's edge and pin. Put the other strip on it right side down aligning the middle pins. You can pin the stripes together above, then align the edges. It's about sewing two strips and a crescent together at the same time. You've probably noticed so far, that the raw crescent edge is a circle cut - that's why it's going to corrugate later. It's a pain in the ars now, but - believe me - it's worth a struggle.

Pięknie!! 
Wyznacz środek pasków. Połóż jeden pasek prawą stroną skierowaną do góry, na to połóż jeden półksiężyc wyrównując surowy brzeg do brzegu paska i przypnij, ale tylko na górze. Na całość połóż drugi pasek skierowany prawą stroną do dołu i wyrównaj połowy dwóch pasków. Możesz je spiąć powyżej połowy, żeby nie uciekał, następnie znów wyrównaj wszystkie krawędzie. Chodzi o to, żeby przyszyć jednocześnie paski do siebie i półksiężyc do paska. Jak pewnie zauważyłeś/łaś, surowa krawędź półksiężyca jest wykrojem koła - właśnie dlatego później będzie falować. Teraz jest upierdliwa do wszycia - uwierz mi - opłaca się pomęczyć. 


Now Your task is to sew all the layers 1 cm from the edge. To make it look nice, You have to align all the edges every few centimeters. Step by step:
1. Put the whole thing under the footer and set the needle above the place where a crescent begins, 1cm from the edge. Sick the needle in and take out the pin holding the crescent. Do not sew yet.


Teraz Twoim zadaniem będzie przeszycie wszystkiego ok 1cm od krawędzi paska. Żeby to dobrze wyglądało, musisz co kilka centymetrów wyrównywać krawędź półksiężyca do dwóch pozostałych krawędzi. Krok po kroku:

1. Włóż całość pod stopkę i ustaw igłę nad miejscem gdzie zaczyna się półksiężyc, 1cm od krawędzi. Wbij igłę i wyjmij szpilkę przytrzymującą półksiężyc. Jeszcze nie szyj.
2. Hold the crescent and pull it firmly aligning the edges. Hold with the other hand. Now start to sew until You reach a point where a crescent's edge stands out of the other edges. Do it untill You reach the end of the crescent. Do not hurry.

2. Złap za półksiężyc i mocno naciągnij wyrównując krawędzie. Przytrzymaj drugą ręką. Dopiero teraz szyj do momentu, w którym półksiężyc znów odstaje od reszty krawędzi. Dojedź tak do końca póksiężyca. Nie spiesz się.

3. Secure the seam. BRAVO, You sewed in the crescent - it wasn't a simple step. Now carry on the seam until You reach the ends of the strips.  Do not secure the seams.
Repeat the whole thing with the other crescent.

3. Na końcu zabezpiecz szew. BRAWO, przyszyłeś/łaś pierwszy półksiężyc - to nie był prosty krok. Teraz kontynuuj szew już bez półksiężyca aż do końca, żeby zszyć ze sobą paski. Nie zabezpieczaj szwu.

Powtórz czynność z drugim półksiężycem.


Now You have to sew the strips together. Let's start again with the middle. Bend the edges in in the middle of two strips and pin.

Teraz musisz zszyć ze sobą paski. Zaczynamy znów od środka. Zagnij krawędzie na środku w dwóch paskach ok 1 cm do wewnątrz i przypnij szpilkami.


Pin two strips together in the middle.
Zepnij ze sobą paski na samym środku.


Stick the needle in very close to the edge, take the pins out and pull the strip bending in the edges at the same time. Hold with Your hand and sew until You reach this place. Repeat until You reach the end of the strip. Do not secure the seam. Do the same with the other end.

Wbij igłę dość blisko krawędzi, wyciągnij szpilki i naciągnij pasek zaginając jednocześnie krawędzie do środka. Przytrzymaj drugą ręką i szyj aż dojedziesz do tego miejsca. Powtarzaj tak, aż dojedziesz do końca paska. Nie zabezpieczaj szwu na końcu. Zrób to samo z drugim końcem.

Check if You've sewn everything together, if not, just like me:) there's no porblem, just rip around this place and sew again.

Sprawdź czy złapałeś/łaś wszystko co trzeba, jeśli taka jak ja - nie;) nie ma problemu, po prostu spruj naokoło tego miejsca i przeszyj jeszcze raz.

Now the ends. Rip about 3cm in.

Teraz końce. Możesz trochę spruć na końcach, na ok. 3cm. Bend the edges in and sew, securing the seam. 

Zagnij krawędzie do środka i przeszyj dobrze zabezpieczając szwy.


Do the same with the other end and DONE!!!

Powtórz całość z drugiej strony I GOTOWE!!!


2 komentarze:

  1. that is such a neat and easy way to incorporate this trend. a truly unique idea!

    OdpowiedzUsuń
  2. WOW. Great project! love it. I think your blog is great too. New Follower Here:) I'm Hanna and you can find me anytime at www.bouffeebamabini.blogspot.com HAPPY HOLIDAYS!!!

    xoxoxo Hanna

    OdpowiedzUsuń