sobota, 8 grudnia 2012

JACKET REDO WITH STUDS Nabijanie ćwieków na ramiona żakietu

How to apply studs to Your clothing at home?
Jak nabijać ćwieki domowym sposobem?

This is a jacket I have worn maybe two times so far. I bought it for not much money long time ago, but at first I couldn't button up, so I didn't wear it.
To jest żakiet, który miałam na sobie do tej pory może dwa razy. Kupiłam go za jakieś śmieszne pieniądze bardzo dawno temu, ale najpierw nie mogłam się w nim zapiąć, więc go nie nosiłam, a potem jakoś tak wyszło. 

The jacket is, therefore, a perfect redo object, which will always come out better than the initial version, because the jacket itself is not very pretty. Today I've decided to make something which would optically broaden shoulders, so it's a perfect proposition for PEARS, COLUMNS AND APPLES.
Żakiet ten jest, zatem, idealnym obiektem przeróbek, które mogą wyjść tylko na dobre, bo żakiet sam w sobie nie jest piękny. Dziś postanowiłam zrobić coś co poszerzy optycznie ramiona, więc jest to idealny sposób dla GRUSZEK, KOLUMN i JABŁEK. 


Go to the nearest haberdashery and buy 20 small studs (1,20 PLN per one). You're going to need nail-scissors. If You have small pliers, You can use them, if not, You're going to have to use nail-scissors.
Idź do najbliższej pasmanterii i kup 20 małych ćwieków (1,20zł /szt.). Potrzebne będą nożyczki do paznokci. Jeśli macie małe kombinerki, to się przydadzą, jeśli nie, będzie trzeba sobie poradzić z nożyczkami do paznokci.

BEWARE:) It's better not to have Your nails done before this, because Your manicure is going to be ruined for sure.
OSTRZEGAM:) Lepiej nie robić sobie wyrafinowanego manicure przed tym przedsięwzięciem, bo na pewno się popsuje.

This is a studs arrangement scheme on Your shoulders.
To jest schemat rozłożenia ćwieków na ramionach. 
The middle line is a seem on Your shoulders.
Środkowa linia w trójkącie to szew na samym środku Twoich ramion.

Step one is to transfer the scheme with a help of garment soap. It's good to sharpen the edge of it with Your scissors earlier. It's quite comfortable to hang Your jacket on a chair back and sit on it with the chair back between Your legs.
Krokiem pierwszym jest przeniesienie tego schematu na żakiet przy pomocy mydła krawieckiego. Dobrze jest wcześniej naostrzyć mu krawędź nożyczkami. Wygodnie jest zawiesić żakiet na oparciu krzesła i usiąść na nim mając oparcie między nogami. 

Bend a stud's legs perpendicular, just like in the picture few pictures up. Put the stud at the place it should sit after all, push it hard to the fabric and release. This action is about to make marks where You should make holes for the stud's legs. Make holes with a single blade of the nail-scissors exactly where the marks are, piercing all the layers of the fabric. Put the stud in the holes...
Zagnij nóżki ćwieka prostopadle, tak jak są zgięte parę zdjęć wyżej. Przyłóż ćwiek do miejsca, gdzie ma się znaleźć, przyciśnij mocno do materiału i puść. Chodzi o to, żeby ćwiek zostawił znak, w którym miejscu powinnaś zrobić dziurki. Na materiale zostaną takie małe dwie kropeczki, zrób tam dziury nożyczkami do paznokci przebijając jednym ostrzem przez wszystkie warstwy materiału. Włóż ćwiek do dziur...

... and spread the stud's legs apart with a help of pliers or nail-scissors (put closed scissors between the leggs and open it firlmy spreading the legs).
... i rozchyl nogi ćwieka na zewnątrz za pomocą kombinerek lub nożyczek do paznokci (wkładasz zamknięte nożyczki pomiędzy nóżki i otwierasz je mocno rozchylając nóżki). 


Bend the legs in parallel to the fabric. Repeat the whole process with all the remaining studs. Make sure every stud is half way between the other two above it.
Wygnij nóżki równolegle do materiału.
Zrób tak z pozostałymi ćwiekami na tym i drugim ramieniu. Zwróć uwagę na to, żeby każdy ćwiek był w połowie drogi między dwoma ćwiekami z linii wyżej.

Align the fabrić... and DONE:)
Everything cost 24 PLN, but would probably be cheaper if I ordered the studs on the Internet.

Wyrównaj materiał.... I GOTOWE:) 
Całość kosztowała 24 zł, ale byłaby na pewno tańsza, jeśli zamówiłabym ćwieki przez Internet.

1 komentarz:

  1. Swietny pomysl, i jak zwykle mistrzowskie wykonanie, Shufflady!!!

    OdpowiedzUsuń